Privacy

Privacybeleid van Karmelbeweging – januari 2019

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Karmelbeweging verwerkt van haar leden, aspirant-leden, belangstellenden en andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Karmelbeweging, aspirant-lid belangstellende of om een andere reden persoonsgegevens aan Karlembeweging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Karmelbeweging, Raaks 28Q 2011VA Haarlem. Telefoon 023 5271745. KvK nr 733123312 email: secretariaat@karmelbeweging.nl

2 Welke gegevens verwerkt Karmelbeweging en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap, aanmelding als belangstellende of geïnteresseerde of gebruik maakt van onze diensten zoals het ontvangen van de nieuwsbrief kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)2.2 Karmelbeweging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact met (aspirant)leden, ontvangen van de nieuwsbrief en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Karmelbeweging.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,
2.3 Je naam en telefoonnummer worden gebruikt tot wederopzegging om je te informeren over de ontwikkelingen van Karmelbeweging

3 Bewaartermijnen

Karmelbeweging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:
Cookies: Hiervoor verwijzen wij je graag verder te lezen in ons cookiebeleid
NAW gegevens: Maximaal 7 jaar i.v.m. bewaarplicht belastingdienst

4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Karmelbeweging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Karmelbeweging neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van Karmelbeweging.
4.3 Karmelbeweging verkoopt je gegevens niet aan derden.

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Karmelbeweging zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Karmelbeweging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de stuurgroep van Karmelbeweging.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van Karmelbeweging

6 Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Cookies

Wij zijn erg gesteld op ieders privacy en maken daarom op deze website van Karmelbeweging géén gebruik van cookies.