Organisatie | Structuur

Organisatie en structuur van Karmelbeweging

 • Karmelbeweging is volgens het kerkelijk recht een private vereniging die bij de oprichting in 1995, door de prior provinciaal in de Nederlandse Karmelorde is opgenomen. Als private vereniging heeft Karmelbeweging statuten waarin alle formele zaken volgens het Nederlands recht zijn vastgelegd.
 • In 1999 is Karmelbeweging door de prior generaal van de Karmelorde als zelfstandig ‘kapittel van de derde orde’ erkend (zie oorkonde hiernaast).
 • Karmelbeweging kent een horizontale, democratische structuur. Er is een democratisch gekozen bestuur (‘stuurgroep’) bestaande uit vijf leden. De stuurgroep wijst zelf uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Elke drie jaar is er een verkiezing; men kan twee keer worden herkozen en dus voor maximaal drie periodes deel uitmaken van de stuurgroep. De samenstelling van de huidige stuurgroep vindt u op de pagina ‘adressen’.
 • Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waarin belangrijke zaken worden besproken en het beleid wordt bepaald. De penningmeester legt verantwoording af van de financiën.
 • De stuurgroep behartigt de korte en lange termijn, zoals de landelijke ontmoetingsdagen, de Algemene Ledenvergadering en meerjarenbeleid. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de ingroei van nieuwe leden. Ze onderhoudt contacten met plaatselijke afdelingen en met de andere geledingen. De stuurgroep heeft oog voor leden die het niet goed maken of door fysieke beperkingen niet actief kunnen deelnemen aan bijeenkomsten e.d. Vanzelfsprekend fungeert de stuurgroep ook als brievenbus voor interne en externe contacten.
 • Communicatie over zaken die Karmelbeweging zelf aangaan, of het grotere geheel, maar ook belangrijke informatie van en over leden zelf, gebeurt met ‘KB-berichten’ via e-mail. In de toekomst zal ook deze site van Karmelbeweging kunnen worden ingezet voor de zo belangrijke onderlinge informatie en betrokkenheid.
 • Karmelbeweging kan, indien nodig voor berichten aan de Familie Carmelitana, gebruik maken van ‘Achter de Karmel’, een blad voor de Familie Carmelitana.
  Wie wil kan zich abonneren op dit blad, via het secretariaat van de eerste orde.
 • Leden betalen een jaarlijkse contributie, naar draagkracht. Alle uitgaven worden uit eigen middelen van Karmelbeweging betaald.
 • Tweemaal per jaar is er een landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden, steeds op een andere locatie, meestal in een van de Karmelitaanse centra van spiritualiteit. Daarnaast zijn er regionale en lokale afdelingen die eigen bijeenkomsten hebben, vaak maandelijks.
 • Elke regio heeft een contactpersoon met wie belangstellenden contact kunnen opnemen voor verdere informatie en kennismaking.
 • Voor mensen die lid willen worden van Karmelbeweging is een ‘ingroeitraject’ ontwikkeld. Zij worden begeleid door speciaal aangewezen leden binnen Karmelbeweging.

 

 

De Karmel is perifeer, dat wil zeggen: beweegt zich (en ontwikkelt zich) aan de buitengrens van de katholieke moederkerk. De Karmel erkent het leergezag van de Kerk en het feit dat buiten de Schrift ook in de sacramenten en in de traditie de geloofsschat van het christendom wordt bewaard en overgeleverd. Maar de broeders en zusters van onze lieve vrouw van de berg Karmel staan onafhankelijk kritisch ten opzichte van de structuur, de hiërarchie en de menselijke wetten van de Kerk. Dit in de beste traditie van Jezus van Nazareth, De Messias.

Ewold de Bruijne

Uit de Karmelregel spreekt grote mildheid. Een kernwoord als ‘voegzaam’ (4x gebruikt) wijst daarop. Ook de woorden ‘met de liefde als midden’ roepen dat op, evenals de zorg om de menselijke maat te bewaken, die bovendien niet voor ieder op een gelijke manier gehanteerd hoeft te worden.

Pierre Humblet